Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Concentratie van zeldzame ziekten: wat met radiotherapie?

Jean-Paul Joris, lid van het VBS-directiecomité, schetste op het VBS-congres van afgelopen zaterdag het standpunt van een perifeer ziekenhuis. Veranderingen in concentratie bij de aanpak van zeldzame ziekten moeten passen in een globaal radiotherapieplan, vindt hij.

Vooraf waarschuwde dr. Jean-Paul Joris dat hij geen oncoloog is (hij is radioloog, n.v.d.r). Hij stond dus wat afstandelijker tegenover de concentratieproblematiek van de behandeling van zeldzame ziekten (vooral kanker) in sommige ziekenhuizen. De medisch directeur van de Clinique Saint-Luc (Bouge) is ervan overtuigd dat de gezondheidssector snel naar een nieuw model evolueert. Het KCE-rapport (219) over de zorgorganisatie van volwassenen met een zeldzame of complexe kanker gooide in februari 2014 een steen in de kikkerpoel.

Sindsdien verenigden oncologische werkgroepen zich in de schoot van het VBS om de aanbevelingen van het VBS te analyseren en te vervolledigen. “We moeten netwerken installeren zonder dralen. Dit betekent dat competenties, technologie en snelheid van tel zijn om multi-universitaire en multiregionale synergieën te scheppen. Omdat we een klein land zijn, moeten die de regio’s en de gemeenschappen overstijgen en zelfs een internationaal karakter krijgen. Eenvormige richtlijnen, accreditatie- en registratieprocedures van diensten en artsen zijn een must. Inclusief niet-geanonimiseerde benchmarking, gecontroleerd door neutrale en onafhankelijke instanties, zowel op politiek, ziekenfonds-, ziekenhuis- als universitair vlak. Met een dubbele veralgemeende lectuur en virtuele contacten (webconferenties, beveiligde communicatienetwerken via internet…).”

De radioloog hoopt dat er net zoals in Frankrijk een specifiek budget vrijkomt om dit alles te introduceren, waarbij ook een evenwichtige financiering hoort, gebaseerd op historische ontwikkelingen. Dr. Joris stelt voor om het ziekenhuis vrij te laten in zijn keuze om zich te associëren met een loco- of transregionaal netwerk. Dat om tot maximale efficiëntie te komen en de patiënt gepast op te volgen. Iemand op het colloquium merkte wel op dat bij deze samenwerkingsakkoorden ook de artsen van de instelling betrokken moeten worden.

Hergroepering chirurgen

“De hoofdrol zal vaak te beurt vallen aan de chirurgie die een voortrekkersrol speelt op het oncologische domein. Daarnaast is ook de dubbele lectuur van geaccrediteerde anatomopathologische labs van belang. Daarom moet samenwerking en hergroepering van chirurgen in de netwerken mogelijk blijven en worden aangemoedigd”, stelt dr. Joris voor.

Wat de radiotherapie betreft, die moet gedecentraliseerd worden in functie van specifieke en gerichte indicaties. Onderlinge federale akkoorden tussen netwerken zijn dringend nodig. Dr. Joris is er zich wel van bewust dat compensatiemechanismen nodig zijn voor ziekenhuizen zonder PET-scanner of radiotherapiedienst. Jean-Paul Joris stelt daarom een nationaal radiotherapieplan voor. “Dat moet samengaan met de wet op de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en intrinsiek deel uitmaken van het nationaal kankerplan, zodat we kwaliteit, toestellen en indicaties zo controleren dat de patiënt van waar ook de best mogelijke aanvullende behandeling krijgt. Daar mag geen rem op staan en universitaire of (sub)regionale structuren mogen niet bevoordeeld worden.”

Ten dienste van de patiënt

Volgens dr. Joris zullen ook financiële transfers nodig zijn – geregeld en gestuurd door het federale niveau – om de netwerken te organiseren. “De technologiekeuze moet zich richten op het welzijn van de patiënt en niet op de rentabiliteit van de machines. Een strikt kadaster is vereist voor apparatuur, maar ook voor technologie en uniforme guidelines op nationaal niveau”, raadt de radioloog aan. Hij geeft nog mee om goed na te denken over wetteksten en hun impact alvorens ze te publiceren. Dat lijkt evident, maar de recente verandering in de wetgeving, bijvoorbeeld omtrent de aanpak van CVA’s, is de radiologen zwaar op de maag blijven liggen omdat ze zo slecht geconcipieerd was.

Le Spécialiste / De Specialist 11/02/2015

12 februari 2015

« Terug