Kankerpatiënten en hun familie

Wat is radiotherapie? Patiënten en hun familie kunnen hier uitgebreide informatie vinden over radiotherapiebehandelingen in België.

Toegang 

Medische professionals en radiotherapie-oncologie

Als medische professional bent u vertrouwd met het concept radiotherapie. Bezoek deze pagina's voor een benadering vanuit medisch standpunt.

Toegang 

Beleidsmakers in de zorg en radiotherapie-oncologie

Radiotherapie is niet zoals andere medische vakgebieden. Dit onderdeel beschrijft bestaande kwaliteitsinitiatieven en kosteneffectiviteit.  

Toegang

Home > Nieuws

Nieuws

Thoraxbestraling bij kleincellig longcarcinoom

Thoraxbestraling, bovenop profylactische craniale radiotherapie zou overwogen moeten worden voor alle patiënten met kleincellig longcarcinoom in een uitgebreid stadium (ES-SCLC) die goed reageerden op chemotherapie. Dat schrijven de auteurs van een internationale fase 3-studie waaraan ook een Belgisch centrum deelnam.

Kleincellig longcarcinoom (SCLC) is verantwoordelijk voor 13% van alle longkankers. In de meeste gevallen wordt de diagnose pas gesteld in een uitgebreid ziektestadium. De hoeksteen van de behandeling is chemotherapie. Vier tot zes cycli platinum-gebaseerde chemotherapie is de standaard. De prognose in een uitgebreid ziektestadium is evenwel ongunstig en verbeterde de voorbije tien jaar weinig.  Een onderzoek dat in 2000 werd gevoerd, toonde een tweejaarsoverleving van minder dan 5%. Studies met andere chemotherapeutica, doelgerichte therapieën of onderhoudschemotherapie toonden geen betere resultaten. Profylactische craniale bestraling na respons op inductiechemotherapie lijkt daarentegen wel enige verbetering te brengen, met een afname van het risico op hersenmetastasen en een betere overleving.

De thoracale tumorcontrole blijft evenwel een grote uitdaging. In de hoger aangehaalde studie vertoonde driekwart van de patiënten persisterende intrathoracale ziekte na chemotherapie.

Onderzoekers gingen het effect na van thoraxbestraling in een cohort patiënten met uitgebreide kleincellige longkanker na volledige respons van de ziekte op afstand en volledige of partiële lokale respons. Ze stelden een significante verbetering vast van de lokale controle en de overleving na thoraxbestraling. Twee retrospectieve studies en een niet-gerandomiseerde fase 2-studie suggereerden op hun beurt eveneens een gunstig effect van thoraxbestraling.

Ben Slotman (Universiteit Amsterdam) evalueerde samen met een internationaal onderzoeksteam de rol van thoraxbestraling in associatie met profylactische craniale radiotherapie bij patiënten met uitgebreide kleincellige longkanker die goed hadden gereageerd op chemotherapie. Deze gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie liep in 42 centra in Nederland (16), het Verenigd Koninkrijk (22), Noorwegen (3) en België (1). Het primair eindpunt was de totale overleving op 1 jaar in de intention-to-treat-populatie. Tussen 18 februari 2009 en 21 december 2012 includeerden de onderzoekers 495 patiënten. De helft kreeg thoraxbestraling, de andere helft niet. Het interval tussen tijdstip van diagnose en randomisatie bedroeg gemiddeld 17 weken. De mediane follow-up bedroeg 24 maanden. De totale overleving op 1 jaar verschilde niet significant in beide groepen (33% na thoraxbestraling versus 28% in de andere groep; p = 0,066). In een secundaire analyse bedroeg de tweejaarsoverleving in beide groepen respectievelijk evenwel 13% versus 3% (p = 0,004). Voorts was er significant minder ziekteprogressie in de groep die thoraxbestraling had gekregen dan in de controlegroep. Na 6 maanden bedroeg de progressievrije overleving respectievelijk 24% en 7% in beide groepen (p = 0,001). de onderzoekers noteerden geen ernstige toxische effecten.

De auteurs concluderen dat thoraxbestraling de langetermijnoverleving in deze populatie verbetert. Om die reden zou deze behandeling overwogen moeten worden bij patiënten met uitgebreide kleincellige longkanker met respons op chemotherapie.

Bron

Ben J Slotman et al. Use of thoracic radiotherapy for extensive stage small-cell lung cancer: a phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2015; 385: 36-42

Download (PDF)

19 februari 2015

« Terug